Beiersdorf Kft. adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

A Beiersdorf Kft.  (1126 Tartsay Vilmos u. 3.) a továbbiakban BDF, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a  jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak. 

A BDF adatkezeléseivel kapcsolatosan szabályok folyamatosan elérhetők a http://www.beiersdorf.hu/kapcsolat-szolgaltatasok/adatvedelmi-nyilatkozat címen illetve a főoldalon az ”Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt. 

A BDF fenntartja magának a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket. 

A BDF törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben az érintetteknek/felhasználóknak/játékosoknak a szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a honlapunkon elhelyezett üzenő felületen, amelyet a http://www.beiersdorf.hu/kapcsolat-szolgaltatasok/kapcsolat/kapcsolat-urlap oldalon vagy a „Kapcsolat” menüpont alatt talál.

A BDF fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A BDF a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A BDF megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát. 

A BDF adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2. A személyes adatkezelés elvei

A. Az Ön személyes adati kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön - az érintett - hozzájárul, vagy  (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

B. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

C. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.16 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a BDF hírlevelére, illetve a promócióiban való részvételhez és más adatkezeléssel járó a BDF-hez köthető tevékenységben sem vehetnek részt. A BDF mindent megtesz, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a BDF-et, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és a kérvényeznie az adatainak törlését, illetve ilyen esetben a tény a BDF tudomására jut, törölheti a személyes adatait.

D. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

E. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

F. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

G. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

H. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (BDF) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

I. A BDF minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön - kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön - felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta. 

J. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő különö tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

3. A BDF által végzett személyes adatkezelések köre

A. A www.beiersdorf.hu oldal weboldal meglátogatásakor automatikusan tárolt információk / Sütik használata / Google Analytics

A www.beiersdorf.hu oldal (továbbiiakban: weboldal) használhatóságának megkönnyítése érdekében cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek weboldalunk használatához szükségesek, és amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén tárol el. Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy több információt szerezzünk weboldalunk használatáról, ezzel megkönnyítsük az azon való tájékozódást és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k segítségével tudjuk meg például, hogy weblapunk egy adott oldalát megnézte-e már valaki. A cookie-k informálhatnak minket arról is, meglátogatta-e már Ön előzetesen a weboldalunkat, vagy először teszi ezt. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot, ill. nem gyűjtenek személyhez köthető információkat. Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt.

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja.

A Google ezen információkat weboldalunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által megkövetelt esetekben továbbíthatja harmadik fél részére, vagy abban az esetben, ha az adatok feldolgozását a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Ezenkívül a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és felhasználja a weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat, melyeket a cookie-k generálnak. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információt a http://www.google.com/analytics/terms/ vagy a http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html oldalakon talál. 

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

A www.beiersdorf.hu oldalra látogató kifejezett hozzájárulását adja, BDF részére az adatainak a kezeléséhez és a cookie-k használatához.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama 

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

A látogató saját számítógépéről jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

B. Közösségi hálózatok, például Facebook

Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A BDF garantálja, hogy nem értékesíti, ill. adja kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

Weboldalaink lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook "Like" gombját. A szolgáltató - például a Facebook - weboldalát a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA működteti. Azonban a facebook.de német weboldalért a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo.

A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a "Google+" (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és a "Twitter" (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ) szolgáltatást is használják A Facebook-kal kapcsolatos alábbi tudnivalók a megfelelő változtatásokkal a fenti két szolgáltatásra is vonatkoznak. A "Google+" és  "Twitter" adatkezelésével kapcsolatban a http://www.google.com/policies/privacy/ és a  http://twitter.com/privacy oldalakon talál további információt. Amikor Ön beépülő modullal rendelkező oldalainkat látogatja meg, az Ön böngészője kapcsolatba lép a Facebook szervereivel, és az Ön látogatásáról értesíti a Facebook-ot abban az esetben is, ha Ön nem jelentkezett be a Facebook oldalra, vagy ténylegesen (pl. kattintással) nem aktiválta a plug-in modult. 

Ha Ön az oldalunk látogatási közben be van jelentkezve a Facebook felhasználói fiókjába, az adott látogatást a Facebook megjelenítheti az Ön felhasználói fiókjában. Ha oldalunkon a "Like" gombra kattint, a Facebook észleli és rögzíti a műveletet, hogy Ön a "Like" információt megoszthassa a Facebook ismerőseivel. Ugyanez vonatkozik az egyes weboldalainkon található "Közzététel", "Megosztás" vagy "Megosztás a barátokkal" funkciókra. A Facebook-hoz továbbított adatok jellegét, tartalmát és mennyiségét nem áll módunkban befolyásolni. Továbbá, nincs pontos információnk arról, hogy milyen adatok kerülnek továbbításra a Facebook-hoz, illetve hogy a Facebook ezeket milyen célra használja. Az Ön IP-címe és - a Facebook szerint - a felkeresett weboldallal kapcsolatos információk, a látogatás dátuma és időpontja és a böngészővel kapcsolatos egyéb információk minden esetben továbbításra kerülnek. A Facebook-ról további információt a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 weboldalon talál. 

Amennyiben nem szeretné, hogy weboldalunk meglátogatása megjelenjen az Ön Facebook felhasználó fiókjában, oldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebook felhasználói fiókjából. Az Ön személyes adatainak a Facebook általi gyűjtéséről, tárolásáról és kezeléséről, illetve a személyes adatainak védelmét szolgáló beállításokról a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat további információt a http://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon.

C. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Amennyiben a Ön a http://www.beiersdorf.hu/kapcsolat-szolgaltatasok/kapcsolat/kapcsolat-urlap oldalon kapcsolatot vesz fel a BDF-fel amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy BDF, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. 

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai nem, vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím: irányítószám, helység, utca, házszám, telefonszám és email cím lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a BDF által. 

A checkbox kijelölésével és az üzenet beküldésével érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból a BDF tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek), A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy kérelmezheti a BDF-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a BDF címén (1125 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.). A tájékoztatás megtagadása esetén BDF írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a BDF tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül az érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a BDF által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.

Az adatkezelés célja: A BDF-fel való kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, email cím, , lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám) telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig

Adatkezelő: Beiersdorf Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-936262016

D. A személyes adatok felhasználása hirdetési, reklám- és piackutatási célokra

Amennyiben Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, személyes adatait hirdetési, reklám- és piackutatási célokból is tároljuk, ill. folyamatosan felhasználjuk. Ön a kifejezett hozzájárulást például promóciók esetében a megfelelő jelölőnégyzet választásával és a választás megerősítésével adhatja meg.

Ilyen esetekben termékeinkről és szolgáltatásinkról személyre szabott hirdetést, illetve termékmintákat küldünk Önnek, felhívjuk nyereményjátékainkban vagy terméktesztjeinkben való részvételre; mindezt e-mailben, postai úton, mobil vagy vonalas telefonon, SMS-ben ill. egyéb más módon, amelyhez Ön hozzájárult. Az Ön által szolgáltatott adatokat a honlapjaink, hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.

E. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a BDF az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett (Ön) részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben BDF az érintett (Ön) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, érintett (Ön) jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben az érintett (Ön) a BDF kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

4. A felelősség kizárása

A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért. 

A honlapon más szolgáltatók által működtetett weboldalakra vezető linkek találhatók. A BDF nem vizsgálja ezen, más szolgáltatók által üzemeltett oldalakat, nem ismeri azok tartalmát, és vállal felelősséget vagy garanciát ezen oldalak esetleges törvénysértő tartalmáért vagy az azokon található egyéb jogsértésekért. Amennyiben azonban a BDF megbizonyosodik valamely link vagy tartalom törvénysértő mivoltáról, azonnal eltávolítja azt. 

A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az orvosi vagy egyéb szakvéleményt. Ilyen vélemény érdekében kérjük, forduljanak orvoshoz, vagy egy Önök által választott szakemberhez. A BDF nem vállal felelősséget semmilyen, a honlapon található információk alapján végzett tevékenységért. 

A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A BDF nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat. A fentiek nem érintik az egyenes szándékosságból és tudatos gondatlanságból eredő felelősséget. 

5. Frissítések és módosítások

A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyes részeit előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk. Kérjük, időnként látogassa meg az oldalt, hogy tudomást szerezzen az időközben végrehajtott módosításokról vagy frissítésekről. Az egyes módosítások hatályba lépésének dátumát fel fogjuk tüntetni

6. Szerzői jogok, védjegyek és egyéb oltalmi jogok

A jelen weboldalon megjelenő minden tartalom, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, audio- és videofájlokat, cégünk tulajdonát képezi, kivéve, ha ennek ellenkezőjét kifejezetten közöljük. A jogvédett tartalom erre vonatkozó kifejezett engedély nélkül csak magáncélra használható fel, nyilvános és kereskedelmi célokra (letöltések, reprodukálás stb.) nem. A tartalom módosítására, lefordítására, egyéb módon történő szerkesztésére vagy feldolgozására kizárólag a BDF erre vonatkozó előzetes, írásos engedélye alapján kerülhet sor. 

Tilos a BDF bejegyzett védjegyeinek vagy logóinak jogosulatlan felhasználása vagy azokkal való bármilyen visszaélés. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerzői jogok, ill. egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat. 

7. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti intézkedéseket léptettünk életbe annak érdekében, hogy megelőzzük az Ön adatainak elvesztését, módosítását, valamint illetéktelen harmadik felek általi felhasználását. 

8. Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései és módosításai

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyes részeit előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk. Kérjük, ajánlataink megtekintése előtt olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, hogy tudomást szerezzen az legutóbbi módosításokról vagy frissítésekről.