Adatvédelmi Tájékoztató

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

A Beiersdorf Kft. számára nem csak a bőr ápolása és védelme fontos. Az Ön személyes adatai védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéletét, és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudna bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatjuk arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataira, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig. 

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatvédelmi tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatvédelmi tájékoztatóra utal.

1.1.  Személyes adatok kezelése

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím stb.

A személyes adatai tekintetében Ön minősül jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

1.2. Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac]nivea.hu, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”) (lásd Impresszum).

Egyes adatkezelési műveletek más adatkezelők felelősségi körébe tartoznak. Ezen esetekben az alábbiakban ismertetett adatkezeléseknél feltüntetésre kerülnek. 

1.3.Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Az Érintettek egyes jogai a következők.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

 • hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről, 
 • az adatkezelés céljai,
 • azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk, 
 • az adatkezelés időtartama,
 • a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont) a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait – más jogalap hiányában – Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.; hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld.: 4. pont). Ha érdekmérlegelésre alapozzuk a személyes adataidnak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk; tiltakozáshoz való jog] (ld.: 4. pont).

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 

- ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos  indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása iránti kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

1.4. Adattovábbítás címzettjei (általános információ)

Minden szekcióban a címzettek bekezdésben megjelölteken felül továbbítjuk az összegyűjtött személyes adatokat a releváns belső osztályok részére feldolgozásra és más a Beiersdorf csoportba vállalatai részére vagy külső szolgáltatóknak vagy szerződött adatfeldolgozók részére a kívánt céllal összhangban. 

Az adatokat az alábbi címzettek részére is továbbítjuk:

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Az analitikai szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Az IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

A hatóságok: jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Önről, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy rendvédelmi szervek részére átadni. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c9 pont.

További adatfeldolgozók:

 Név  Székhely  Adatfeldolgozói feladat
 Consultix GmbH  DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24.  Honlap működtetése
 Etnetera Motion s.r.o.  CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49.  Honlap karbantartása
 Dentsu Creative Hungary                HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.  Termékértékelések moderálása

További információ a címzettek bekezdésben található minden szekcióban.


2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

Amikor meglátogatja a honlapunkat már gyűjtünk Önről adatokat. Ebben a szekcióban további információt talál a konkrét adatkezelésről és eszközökről különösen külsős partnerek által biztosított eszközökről. További információ arról, hogy milyen adatkezelés valósul meg offline módon a 3. szekcióban található.

2.1 Hosting

Cél/Tájékoztatás:

Amennyiben tájékozódási céllal látogatja meg a honlapunkat azaz nem regisztrál vagy ad át más információt csak azon személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngészője továbbít a szerverünkre, amelyek technikailag szükségesek számunkra annak érdekében, hogy megmutassuk a honlapunkat Önnek és biztosítsuk annak stabilitását és biztonságát.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Az IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés: A logok törlése 7 nap.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

2.2 Bejelentkezési funkciók

Ez a honlap különféle bejelentkezési funkciókat biztosíthat az alábbiak szerint.

2.2.1 Központi Bejelentkezési Profil

Cél/Tájékoztatás:  

Ez a honlap központi bejelentésesei profilt biztosíthat az Ön számára amennyiben ez a funkció be van kapcsolva és külön hozzájárulást is tartalmaz a regisztráció során: Amikor regisztrál a Beiersdorf AG lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy létrehozzon egy fiókot jelszóval (bejelentkezési profil). Ez a bejelentkezési profil a központi márka bejelentkezési profil adatbázisban jön létre és igazolja, hogy Ön az hiteles tulajdonosa a fióknak és/vagy e-mail címnek. Ez az adatbázis általában csak azzal a szolgáltatással van kapcsolatban, amelyre regisztrál és kizárólag az ellenőrzési részét intézi a bejelentkezési profilnak. A bejelentkezési profil ezért továbbításra kerül az adott helyi Beiersdorf vállalat számára, akitől a szolgáltatást kéri.  

Amennyiben további szolgáltatást igényel egy másik Beiersdorf vállalattól (azaz egy másik bejelentkezési profil készítése egy másik ország oldalán) az Ön bejelentkezési profilja beleérve a jelszót opcionálisan újra használható az Ön által igényelt szolgáltatásokra ezen a márkán belül.  

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Adatkezelő:  

A centralizált profil adatkezelője a Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Németország.    

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dataprotection[at]Beiersdorf.com. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Zoltan.Czibulka[at]Beiersdorf.com. 

Címzettek:  

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás: 

A bejelentkezési profil automatikusan törlésre kerül amint törli a helyi márka fiókját törli azon a honlapon, amelyen regisztrált, kivéve, ha ez ellentétes az adattárolásra vonatkozó jogi kötelezettségeknek vagy más elévülési irányelveknek. Abban az esetben, ha több mint egy helyi márka oldalra regisztrált akkor a profilja akkor kerül törlésre, ha valamennyi helyi márka fiókját törölte. A helyi márka fiókok automatikus törlése általában 24 hónap inaktivitás után történik. 

Amennyiben a login profilt úgy hozta létre, hogy nem regisztrált helyi márka fiókot akkor ezen bejelentkezés egy nap után automatikusan törlésre kerül.  

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás) 

2.2.2 Közösségi Bejelentkezés

Cél/Információ:

A regisztrációhoz és az ügyfélfiókba történő belépéskor lehetősége van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Apple-en meglévő profiljával igazolni magát, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálja a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően kifejezetten bele kell egyezned az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

A megfelelő szimbólumra való kattintással egy új felugró ablak nyílik meg, amelyben a közösségi hálóhoz tartozó bejelentkezési adataival be kell jelentkeznie. 

Miután sikeresen bejelentkezett, a közösségi háló tájékoztat, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyezett ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk az e-mail címe.

Az adatait csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulását követően tároljuk és használjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókja és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókja között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címét továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatód részére. 

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltató általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért, kérjük, olvassa el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit. 

Adatkezelő:  

Amennyiben ez a funkció a központi bejelentkezési profillal kapcsolatos, akkor a közösségi média funkcióval kapcsolatos adatkezelő a Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Németország.    

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dataprotection[at]Beiersdorf.com. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Zoltan.Czibulka[at]Beiersdorf.com.

Minden más esetben az 1.2 pontban megjelölt az adatkezelő. 

Címzettek/Forrás:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország
- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
- Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik fél honlapok: 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

A törlés a fő szolgáltatás nyújtójának a feladata.

2.3 Cookie-k / Eszközök

Ez a honlap cookie-kat és más technológiákat/eszközöket is használ úgy mint pixel-ek, helyi tárolás, tag-ek, ID (azonosító) vagy külső szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: Cookie-k/Eszközök) és ezeket akkor használjuk, amikor meglátogatja vagy használja a honlapunkat.  A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésződ tárol az eszközödön bizonyos információk és kép fájlok, mint a pixel mentése érdekében. 

Amikor a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”). 

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot a preferenciáival összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközén. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges az Ön részére felkínált és az Ön által elért szolgáltatás használatához.

Ez a honlap a cookie-k/eszközök alábbi típusait használja, amelyek terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 • A típus: Technikai/Látógató mérés – Annak biztosítása érdekében, hogy a kért szolgáltatást nyújtani lehessen, beleértve alap elemzések. (nincsen szükség hozzájárulásra az e-Privacy Irányelv 2002/58 EU alapján). 
 • B típus: Funkcionális és Teljesítmény – Kiegészítő eszközök a honlapunk teljesítményének/küllemének mérésére és további kiegészítő (személyre szabott) funkciók biztosítása.
 • C típus: Marketing/Reklám – Honlapok közötti eszköz marketing profil készítésére a felhasználói viselkedés alapján.

A honlapon használt eszközökről további leírást az adatkezelési tájékoztatóban talál.  Amennyiben ez az oldal hozzájárulás kezelő platformot használ, további információ ott talál.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbiakban felsorolt eszközök nem mindig vannak használatban.

2.3.1 Hozzájárulás kezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület - Central cookie management platform 

Cél/Információ:

Ez a honlap a "consentmanager" hozzájárulás kezelő felületet használja (www.consentmanager.net) annak érdekében, hogy hozzájárulást szerezzen az adatkezeléshez és a cookie-k vagy hasonló funkciók használatához. A "consentmanager" segítségével lehetősége van a hozzájárulását adni a honlapunk egyes funkcióihoz pl. külső elemek telepítéséhez, streameléshez szükséges beépítéshez, statisztikai elemzésekhez, reklámok méréséhez és személyre szabásához. A "consentmanager" segítségével Ön egyesesével vagy az összes célhoz megadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását. A beállítások a későbbiekben módosíthatóak. A "consentmanager" integrálásának a célja, hogy a honlapunk felhasználóinak döntési lehetőséget biztosítsunk a fenti funkciókkal kapcsolatosan és a honlapunk további használata során lehetőséget biztosítsunk a korábbi beállítások módosítására. A "consentmanager" használatával személyes adat kezelünk a használt eszközről úgy mint IP cím.

Az adatok kezelésével a "consentmanager" segít nekünk megfelelni a jogi kötelezettségünknek (bizonyíték szolgáltatására való köztelezettség). Az adatkezeléssel kapcsolatos érdekünk a cookie-kal és egyéb funkciókkal kapcsolatos a felhasználói beállítások elmentése. A "consentmanager" addig tárolja az adatokat ameddig a felhasználói beállítása aktív. 

A személyes adataidnak a megadása szerződés teljesítése vagy ahhoz hasonló helyzet miatt szükséges. Nem vagy köteles megadni a személyes adataidat. Amennyiben nem adod meg a személyes adataidat akkor nem tudod használni a leírt szolgáltatást.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

A fő szolgáltató Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Svédország. További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

Az adatok 13 hónap után törlésre kerülnek. Az Ön által hozott döntéseket (hozzájárulás/beállítás) egy évig tároljuk és megtekinthető itt

Ön bármikor törölheti a döntéseit a böngészőiben lévő cookie-k törlésével.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződéshez hasonló helyzet)GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (amikor az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez)

2.3.2 Matomo 

Cél/Információ:

Ez a honlap a Matomo-t használja, hogy a honlap használatát elemezze és rendszeresen javítsa. Ez segít nekünk annak biztosításában, hogy a honlap megfelelően működjön, különösen a honlap funkcióinak az ellenőrzését (a honlapon való navigációs problémák észlelése vagy megfelelő szerver kapacitás biztosítása). A kapott statisztikák lehetővé teszik, hogy a honlapot érdekesebbé tegyük neked, mint felhasználónak. Az IP címed automatikusan anonimizálásra kerül. 

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Platform/hoszting szolgáltatók
Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhatsz meg: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/visszavonás:

A gyűjtött személyes adatok 1 nap után törlésre kerülnek. Az IP címed azonnal anonimizálásra kerül. Ezt az eszközt a cookie beállításokban kikapcsolhatod itt

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek a honlap működése és statisztika készítése) 

2.3.3 Google Analytics

Cél/Információ:

Jelen honlap Google Analyticset, a Google Ireland ltd. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analyticset úgy módosítottuk, hogy csak a funkciót méri hacsak külön hozzájárulást nem adtak a további reklámozási elemekhez.

A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógéped tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk általad történő használatának elemzését. A mérésekhez a Google Analytics által telepített cookie-k Első Fél cookie ami azt jelenti, hogy az Érintett cookie értékei minden többi ügyfélétől különbözik (nincsen egy Google Analytics cookie azonosító (ID), amely minden honlapon Google Analyticset használó honlapon azonos). A cookie által a jelen honlap általad történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítjaés annak lerövidítésére ott kerül sor. 

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az általad történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A böngésződ által a Google Analytics-szel összefüggésben továbbított IP címet a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal. 

A Google Analytics-et arra használjuk, hogy elemezzük és rendszeresen javítsuk a honlapunk használatát. A kapott statisztikákat arra is használhatjuk, hogy fejlesszük az ajánlatunkat és érdekesebbé tegyük neked, mint felhasználónak. Továbbá a honlapunk funkcionalításával kapcsolatos információkat is kapunk. (navigációs problémákat azonosíthatunk).

A Google Analytics beállításakor biztosítottuk, hogy a Google ezt az adatot a mint adatfeldolgozó kapja meg, így nem jogosult saját célra felhasználni. A "Google Analytics Reklámozási Funkció" beállítás ettől független és lejjebb a megfelelő szekcióban került leírásra, feltéve, hogy azt használják a honlapon.   

Használt Cookie-k/Eszközök: B típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

Google Analytics szolgáltatási feltételei: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Általános leírása a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveknek: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a Google’s adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt. Cookie élettartama: legfeljebb 12 hónapig (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be)

Az adat maximális tárolási ideje: 26 hónap.

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.4 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)

Cél/Információ:

Google Ads Conversion / konverzió
A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Önnek, amelyek érdeklik Önt, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat az Ön számára, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google aden keresztül lépsz be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az eszközödön.

Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk a személyes azonosításod. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az internetböngésződet. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközödön tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes AdWords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfeleinek honlapjain keresztül. Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékoztatjuk Önt: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy az internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztráltál valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókoddal. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az IP címét, ha nem regisztrált a Google-ön vagy nem jelentkezett be.

Google Ads Remarketing
A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Google ads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google cookie-kat tárol elazon látogatók böngészőjében, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt a cookie-t arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsék, és egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön. 

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek: 

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.5 A Google Analytics Reklám Funkció (Google Analytics Advertising Features)

Ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit (Google Analytics Reklám Funkció) használja az alapfunkciókon kívül A honlapon használt Google Analytics Reklám Funkció magába foglalja

 • Google Display Network Impression Reporting
 • Google Analytics Demographics és Interest Reporting
 • Remarketing Audiences ami specifikus viselkedésen, demográfia vagy érdeklődési adaton alapszik és azoknak a Google Ads részére való megadása
 • A beépített szolgáltatás megköveteli, hogy a Google Analytics adatot gyűjtsön reklám célra beleértve adatok gyűjtését reklám cookie-k és azonosítók által 

 

Mi Első Fél cookie-kat (pl. Google Analytics cookie) és Google reklám cookie-kat és azonosítókat együttesen használunk annak érdekében, hogy honlapunkat fejlesszük.

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus.

További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek: 

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Cookie élettartama: legfeljebb 12 hónap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.6 Adform

Cél/Információ:

Jelen honlap az Adform A/S Denmark által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform a honlapunkon a követésre cookie-kat és az ID-hoz (rövid cookie) hasonló követési technológiát használ. Az Adform cookie a honlapunkon akkor kerül telepítésre amikor megadtad a hozzájárulásodat. Egy Adform cookie akkor is telepítésre kerül, amikor harmadik fél honlapjain hirdetést nézel és azon az oldalon hozzájárultál a cookie-khoz.

Az Adform reklám kampányok optimalizálását és személyre szabását kínálja az Adform ügyfelek részére, beleértve minket is. Az Adform cookie a következő adatokat gyűjti tőlünk vagy a reklám anyagainkból: Cookie ID, eszköz típus / ID, a honlapra vagy reklám anyagra való kattintásnak az időpontja, a honlap vagy reklám anyag URL címe, az eszközöd által automatikusan küldött információk (beleértve nyelvi beállítás, IP cím, demográfiai adat), érdeklődési adatok, a cookie-hoz kapcsolt szocio-demográfiai adatok vagy más ID-k. 

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Adform A/S, Dánia.

Közös Adatkezelés:

Mi és az Adform közös adatkezelők vagyunk a kezelt adatok tekintetében és azoknak az Adform részére való továbbításában, amit az Adform cookie-kal való sít meg. Megállapodás határozza meg, hogy ki felelős az egyes adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek való megfelelésért és ki felelős az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek megválaszolásáért. Adfrom felelős a kérelmedre való válaszadásért és az érintetti jogaidért (pl. tájékoztatási kötelezettség, tiltakozáshoz való jog, stb.). A jogaid gyakorlása érdekében kapcsolatba léphetsz az Adform-mal a következő linken https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy. Ezzel kapcsolatosan velünk is kapcsolatba léphetsz. A cookie-khoz adott hozzájárulásodat indoklás nélkül bármikor visszavonhatod úgy, hogy kapcsolatba lépsz az Adform-mal vagy kikapcsolod az eszközöket as alábbiak szerint.

Ha az Adfrom az adatokat saját céljaira használja akkor az Adform az adatkezelő és egyedül felelős a reklámok optimalizálásáért és csoportok célzásáért. Az Adform a cookie-k és ID-k által gyűjtött adatokat elemzi annak érdekében, hogy célzott reklám vásárlásokat tudjon nyújtani az Adfrom ügyfeleinek (beleértve minket is), amint ez részletesen kifejtésre kerül az Adform Adatkezelési Tájékoztatójában. Klikkelj ide https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy az Adfrom adatkezelésével kapcsolatos további információért, beleértve mikor törli az Adform az adataidat. 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Maximális adattárolási időszak: 13 hónap

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.7 Data Management Platform / Adatkezelési Felület (Salesforce Audiece Studio/Krusx)

Cél/Információ:

A honlapunk egy olyan eszközt használ, amely központosítja a látogatókat egy felületre annak érdekében, hogy szegmentálja a látogatókat kampányokhoz és információt kapjunk az egyes kampányok teljesítményéről. A látogatókat egyedi azonosító (cookie vagy helyi tárolás) alapján végezzük. Ez az eszköz továbbá lehetőséget biztosít egyes termékek/marketing üzente harmadik felek honlapján való megjelenítéséhez a látogatónak a honlapunkon történt látogatása alapján. Az információ tartalmazhatja, hogy a látogató hogyan érkezett a honlapunkra és milyen interakciót végzett. A böngésző automatikusan küld néhány alap információt minden honlapnak a látógatásról, mint például IP cím, böngésző típus és nyelv beállítás, hozzáférés idője, ajánló honlap címe.  Az eszköz ezen felül lehetőséget biztosít, hogy a látogatót (több eszközön keresztül) összekössük a regisztrált felhasználókhoz, ha bejelentkeznek és ehhez felhasználó hozzájárult. 

További információ itt található: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/  

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzett: 

Fő szolgáltató: salesforce.com Germany GmbH, Németország 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás: 

A személyes adatok, amelyet ezen eszköz gyűjt 6 hónap inaktivitás után törlésre kerülnek. Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt. A regisztrált felhasználók megfelelő hozzájárulása esetében a hozzájárulás a vásárlói profiljukhoz rendelt lehet. A vásárlói profil törlési feltételei irányadóak ebben az esetben.

Cookie élettartama: 6 hónap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.8 Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

Cél/Információ:

Honlapunkon használjuk a közösségi hálók (Facebook, Twitter, Pinterest) beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját aminek a honlapja a facebook.com és a Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve. 

A Facebook mellett a ”Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a ”Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Eurpoe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street Dublin 2, Írország) beépülő moduljait is használjuk.

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest részére, amikor belépsz a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha a megfelelő közösségi háló gombjára kattint. Ebben az esetben az internetböngészője kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) beleegyezik abba, hogy a böngészője kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek. 

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Önről gyűjtött adatokat, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk Ön számára a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt Önnek, mint felhasználó számára.

Címzettek:

Fő szolgáltatók: 
- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország
- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
- Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

A törlés a fő szolgáltatók felelősségé.

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.9 YouTube-Videók

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Önről, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A videók lejátszásával a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy belépett a honlapunk megfelelő aloldalára és további eszközöket telepíthet marketing célból. Ha be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával.

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

A törlés a fő szolgáltatók felelősségé.

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.3.10 Google Tag Manager (Google Címkekezelő)

Cél/Információ:

Jelen honlap a Google Tag Managert használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A GoogleTag Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem tárol személyes adatokat. A GoogleTag Manager egyéb olyan címkéket von maga után, amelyek cserébe szükség esetén adatokat gyűjtenek. A GoogleTag Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Managerrel hozták létre.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

A Google Tag Manager nem tárol személyes adatot.

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek)

2.3.11 Google Maps

Cél/ Információ:

Ez a honlap a Google Maps szolgáltatását használja annak érdekében, hogy térképpel kapcsolatos anyagokat mutasson meg és/vagy útvonalvezetést biztosítson. Ha használja ezt a szolgáltatást akkor a honlap használatával kapcsolatos információk és az Ön IP címe továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy van-e Google fiókja, amelyen keresztül bejelentkezett vagy nincsen felhasználói fiókja. A Google további eszközöket telepíthet marketing célból. Amennyiben be van jelentkezve a Google fiókjába akkor az adatokat hozzárendelik az Ön fiókjához. További információ az adatkezelés céljáról és terjedelméről, amelyet a Google végez itt található: https://www.google.com/policies/privacy/.

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:

A törlés a fő szolgáltatást nyújtó feladata.

Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

3. További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

A honlapunk online használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából offline kontextusban kezeljük a személyes adatait. 

Az 1.2 ponttól eltérően, néhány esetben a Beiersdorf vállalkozás az Adatkezelő a lent felsorolt kínált szolgáltatások esetében, amely Önnek már megnevezésre került a kommunikáció során. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató bármely szekciójára történik utalás pl. link és az Adatkezelő már megnevezésre került pl. egy email lábjegyzetében / aláírásában vagy egy kampány kártyán akkor ezen személy minősül a GDPR 4. cikk 7 pontja alapján Adatkezelőnek. 

3.1 Kapcsolatfelvétel/Kommunikáció/Együttműködés

Cél/Információ:  

Ha kommunikál és/vagy együttműködik velünk pl. e-mail vagy a honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlap használatával, adatcsere platform használatával, mint vásárló, teszt alany, üzleti partner vagy vásárló az adat, amit megad (e-mail cím, amennyiben alkalmazandó név és telefonszám vagy személyes adat, amelyet a beszélgetés során átad) annak érdekében tároljuk és dolgozzuk fel, hogy megválaszoljuk a kérdéseit, kéréseit vagy üzlettel kapcsolatos levelezését.

A szolgáltatókkal való együttműködés tekintetében bevezettünk egy belső értékelési folyamatot, amely a jogos érdekünk és melynek célja, hogy javítsa az üzleti kapcsolatokat egy "akció terv" kidolgozásával. Főszabályként csak vállalkozásokkal kapcsolatos adatokat kezelünk, de következtetéseket lehet levonni önre, mint kapcsolattartó személy, ha a szolgáltatókkal folytatott kommunikációt megvizsgáljuk a válaszadási idő, megbízhatóság és átláthatóság szempontjából.

Amikor telefonon lép kapcsolatba velünk, mint fogyasztó megkérhetjük, hogy a hívást minőségbiztosítási és képzési okokból rögzíthessük. Amennyiben hozzájárul a felvétel készítéséhez akkor a hívás során rendelkezésünkre bocsátott adatokat (beszélgetés során elhangzottak, esetlegesen érzékeny (egészségügyi) adatok, telefonszám, hang és más személyes adat) kezeljük. 

A kommunikáció során keletkezett adatok kezelésére jogos érdekünk van jogszabályi előírásoknak megfelelőn, belső ellenőrzésekhez vagy az adott kommunikációs kérelemnek megfelelően.

A személyes adataidnak a megadása szerződés teljesítése vagy ahhoz hasonló helyzet miatt szükséges. Nem vagy köteles megadni a személyes adataidat. Amennyiben nem adod meg a személyes adataidat akkor nem tudod használni a leírt szolgáltatást.

Címzettek és források:

A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adataidat abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adataidat. Amennyiben egy kapcsolt vállalkozás jelzi, hogy Önökkel, mint beszállítóval dolgozni akar az Önökkel való tapasztalatainkat megosztjuk a kapcsolt vállalkozással.

Amennyiben Ön egy üzleti partner akkor az Önök adatait összehasonlítjuk a közzétett megtévesztő beszállítókkal (pl. a World Intellectual Property Organization és a Bundesanzeiger Verlag GmbH listái) annak érdekében, hogy tájékozott döntést hozzunk a lehetséges fizetésekre vonatkozóan. Rendszeresen ellenőrizzük fizetőképességüket egyes esetekben (pl. szerződéskötés). A jogos érdekünk a pénzügyi kockázat minimalizálása. Ezen cél érdekében együttműködünk hitelintézetekkel, akiktől megkapjuk a szükséges információt. Ezen cél érdekében az Önök nevét és kapcsolati adatait a hitelintézet részére továbbítjuk.Amennyiben Ön egy üzleti vásárló vagy partner lehetséges, hogy szükségessé válik a személyes adatainak továbbítása az adott lehetséges vásárló részére a vállalati tranzakció keretében. Az átvilágítás eljárás során általában anonimizált adatokat kezelnek. Azonban egyes konkrét esetekben szükséges lehet a személyes adatok kezelése. A jogos érdekünk a vállalati tranzakció végrehajtása. 

Továbbá a személyes adatait az alábbi címzetteknek továbbítjuk:

- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
- Platform és Hoszting szolgáltatók

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Tiltakozás:

Az adatokat, amelyek ezen kontextusban keletkeznek töröljük, amint azokra már nincsen szükség, hacsak nem jogszabályok adatmegőrzési időt írnak elő vagy korlátozási időtartamoknak meg kell felelni. 

A belső fogyasztói menedzsment eszközön keresztül érkezett fogyasztói megkeresések esetében a személyes adatokat általában 1 év után töröljük, ha más adatmegőrzési idő nem vonatkozik rá. Kivételként az adatot megtatjuk amennyiben az szükséges jogi igények megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.

A hívásokat legfeljebb 90 napig tároljuk.

Ön tiltakozhat ezen adatkezelések ellen a 4. pont szerinti feltételek szerint.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja (hozzájárulás a telefonbeszélgetés rögzítéséhez)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, (ha az adatkezelés a szerződés megkötéséhez vagy ahhoz hasonló helyzetekhez szükséges)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, (ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges);
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (ha az adatkezelés a fent írt jogos érdeken alapszik) 

3.2 Hírlevél

Cél/Információ: 

A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással a hozzájárulással összehangban személyre szabott információkat fog kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a promóciókban (pl.: nyereményjátékok vagy terméktesztek) e-mail útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

A hírlevélre való regisztrációval az Ön igényeinek megfelelően személyre szabott hírlevelet fog kapni (amennyien a hírlevél perszonálizát vagy egyéniesített). Mérlegeljük a vásárlásait és klikkelési szokásait a honlapon vagy a hírlevélben annak érdekben, hogy Önnek releváns információt adjunk.

Amennyiben a honlap hűségprogramot kínál akkor a hírlevél annak a része.

Címzettek: 

- Platform és hoszting szolgáltatók
- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
- Külső ügynökségek, akik a hírlevél küldését támogatják 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. Erről a témáról többet itt tudhat meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás: 

A gyűjtött adatokat automatikusan 24 hónap után töröljük amennyiben nem válaszol a hírlevélre (inaktivitás). Amennyiben nem szeretne a jövőben hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat. Klikkeljen a linkre, amely minden hírlevélben megtalálható és ezután végig vezetjük a leiratkozási folyamaton vagy küldjön egy visszavonást e-mailben.

Amennyiben a profilja nem lett megerősítve az úgynevezett dupla opt-in eljárás során, a profilja 6 hónap után törlésre kerül.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)

4. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás, személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása

Ha a személyes adatainak kezelése az Öntől kapott hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, a további adatkezelés jogszerűségét azonban vizsgálnunk kell.

Ha a személyes adatainak kezelése érdekmérlegelésen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetősége van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn különösen akkor, amikor az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges. Ezen körülményre az adott szolgáltatás leírásában hivatkozunk. Kérjük, hogy a tiltakozásában ismertesse azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adatait, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk a tiltakozással érintett helyzetet, és (i) vagy felhagyunk a vonatkozó adatkezeléssel,(ii) vagy megfelelően módosítjuk az adatkezelést, (iii) vagy felhívjuk a figyelmét azon kényszerítő erejű jogos okokra, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak – ebben az esetben az adatkezelés a tiltakozása ellenére folytatható.

Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatainak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését. Kifogását a fent jelzett elérhetőségeiken keresztül terjesztheti elő.