Adatvédelmi Tájékoztató

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

A Beiersdorf Kft. számára nem csak a bőrének ápolása és védelme fontos. A személyes adatai védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéletét és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudna bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataira, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy eldöntse, milyen célokra használhatjuk az adatait. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a lehető legjobb biztonságot, az adatokat mindig titkosított formában továbbítják részünkre. Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy használjuk az adatait, kérjük, tájékoztasson minket informálisan, például e-mailen keresztül.

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi tájékoztatócélja, hogy információt nyújtson Önnek a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatkezelési tájékoztató minden  honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatkezelési tájékoztatóra utal.

1.1.  Személyes adatok kezelése

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím stb.  

A személyes adatai tekintetében Ön minősül jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

1.2. Adatkezelő

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info_hu[kukac]beiersdorf.com, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”).


Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő (DPO) nem került kinevezésre. Adatkezelő szervezetén belül azonban Adatkezelő kijelölt egy adatvédelemmel foglalkozó személyt, ún. adatvédelmi koordinátort, aki közvetlenül az alábbi címeken érhető el: info_hu(kukac)beiersdorf.com vagy az Adatkezelő postai címe alatt az “adatvédelmi koordinátor” figyelmébe. (Impresszum).

1.3.Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Az Érintettek egyes jogai a következők.

1.3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

o hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről,

o az adatkezelés céljai,

o azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

o az adatkezelés időtartama,

o a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá

o ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont) a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.; hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha az érdekek mérlegelésére alapozzuk az Ön személyes adatainak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetősége van az adatkezelés ellen tiltakozni. Kérjük, hogy a tiltakozásában ismertesse azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adatait, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk azt, és vagy befejezzük, vagy módosítjuk az adatkezelést, vagy felhívjuk a figyelmét a méltányolható nyomós indokainkra, amelyek alapján folytatjuk az adatkezelést.

Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatainak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését.

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását

o ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

o ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

o ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

o ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása irántikérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

1.4.Közlés a hatóságokkal 

Ilyen jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Önről, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy végrehajtó szervek részére átadni.

Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése.

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

Amikor csak tájékozódási céllal látogatja meg és használja a honlapunkat, például nem regisztrál vagy nem nyújt más módon információt a részünkre, csak azokat, a böngészője által a szerverünknek továbbított személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük a honlapunkat Önnek, és hogy garantáljuk a stabilitást és a biztonságot, továbbá amelyek honlapunknak az Ön érdeklődéséhez való igazítását szolgálják.

A kívánt célokkal (a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése) összhangban a begyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső adatkezelési osztályokra és a Beiersdorf AG és leányvállalati részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (például tárhely, tartalomkezelő rendszer).

A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlok) a látogatástól számított 7 nap elteltével töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek.

2.1 Cookie-k

A fent említett adatok mellett az Ön számítógépe cookie-kat tárol akkor, amikor meglátogatja és használja a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor Ön a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”).  

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy Ön korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot az Ön preferenciáival összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközén. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges az Ön részére felkínált és az Ön által elért szolgáltatás használatához.  

Ez a honlap a cookie-k alábbi típusait használja, amely cookie-k terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 • Technikai cookie-k (A típus)
 • Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
 • Hozzájáruláson alapuló cookie-k (például marketing) (C típus)  

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban további információkat talál a honlapunkon használt eszközök leírásában rögzített és használt cookie-k típusairól.

A cookie-k kezelése és törlése

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy Ön egyetért-e a cookie-k bekapcsolásával. Ön bármikor törölheti is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolt.  

A böngészője súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat ennek működéséről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

2.1.1 Technikai cookie-k (A típus)

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A technikai cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapjaink nem használhatók rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapunkra.  

A technikai cookie-k figyelemmel kísérik az Önnek a honlapon végzett műveleteit, így például arra szolgálnak, hogy Ön, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlapunk különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

Az adatkezelés jogalapja:

A technikai cookie-k használata a honlapunkon a beleegyezése nélkül lehetséges, annak jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont jelenti, tekintettel arra, hogy a honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek, ezen helyzet pedig a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez hasonló.  

A technikai cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ön ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében (lásd fentebb).  

A technikai cookie-k az Európai Parlament és a Tanács az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelve (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) alapján feltétlenül szükséges cookie-knak minősülnek, így használatukhoz nincs szükség hozzájárulásra.

 

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő az Ön fenti személyes adatait a munkamenet végéig kezeli.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

 Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlap minden funkcióját rendeltetésszerűen használni.

2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlapunk már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását.  

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy a látogatók hogyan használják a honlapjainkat, annak érdekében, hogy a honlapok vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsuk. Ezen cookie-k segítenek például meghatározni, hogy a honlapunk aloldalai látogatottak-e, illetve hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik.  

Rögzítjük egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapunkon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el a látogatókat hozzánk, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belépnek, valamint a honlapunkra belépő mobil eszközök arányát. Rögzítjük továbbá a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy megértsük, hogy a honlapunk mely területei érdeklik különösen a felhasználókat. Ennek eredményeként a felhasználóink igényeinek megfelelően tudjuk alakítani a honlapunk tartalmát és optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapján személyre szabottabb funkciót kínáljon, továbbá, hogy a honlapot annak felhasználóinak igénye alapján fejleszthesse és javíthassa.  

A funkció és teljesítmény cookie-k az Európai Parlament és a Tanács az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelve (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) alapján feltétlenül szükséges cookie-knak minősülnek, így használatukhoz nincs szükség hozzájárulásra.

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által az Adatkezelő az Ön fenti személyes adatait a következő látogatásáig kezeli.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása

 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.                

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Azon adatokat, amelyekhez a honlapunk látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a cookie-k általjutottunk hozzá, felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját honlapjainkon bizonyos termékeink egyes reklámjait megjelenítsük. Hisszük, hogy ez Önnek, mint felhasználónak, is előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekli Önt a böngészési szokásai alapján, így kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti Önt.  

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai), és ezek a felhasználó által látogatott honlapokról gyűjtenek információt annak érdekében, hogy a felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsenek.

Az adatkezelés jogalapja:

Azon cookie-kat, amelyek nem technikai cookie-k (A típus) és nem funkció vagy teljesítmény cookie-k (B típus), így például a marketing cookie-kat, csak a kifejezett hozzájárulásával használjuk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az online reklámozáshoz használt cookie-k letiltása

Sok cég online reklámozásra használt cookie-jait kezelheti olyan, önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott eszközök révén, amelyek biztosítják a fogyasztók választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.  

A hozzájáruláson alapuló cookie-k (C típus) használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a cookie beállításainak megfelelő módosításával.

Az adatkezelés időtartama:

Ezen cookie-k által gyűjtött személyes adatait az Adatkezelő az Ön következő látogatásáig kezeli.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett több olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti. Az Adatkezelő a honlap tartalmát és az azon megjelenő reklámokat nem tudja az Érintettre szabni.

 

2.1.4 Az összes cookie kezelése és törlése

Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a cookie-knak az Ön eszközére való telepítése általában akadályozva legyen vagy minden alkalommal megkérdezze, hogy hozzájárul-e a telepítéshez. Ön bármikor törölheti az összes cookie-t, amelynek a telepítését korábban engedélyezte. Ezzel kapcsolatosan részletes leírást a böngésző segítség felületén talál.Felhívjuk a figyelmet, hogy a cookie-k általános kikapcsolása a honapunk funkcióinak a korlátozásához vezethet.

 

 

 

 

2.2. Webelemzések

2.2.1.Google Analytics

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Jelen honlap Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.A Google Analyticset úgy módosítottuk, hogy csak a funkciót méri hacsak külön hozzájárulást nem adtak a további reklámozási elemekhez.

 

A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk Ön által történő használatának elemzését. A mérésekhez a Google Analytics által telepített cookie-k Első Fél cookie ami azt jelenti, hogy az Érintett cookie értékei minden többi ügyfélétől különbözik (nincsen egy Google Analytics cookie azonosító (ID) amely minden honlapon Google Analyticset használó honlapon azonos). A cookie által a jelen honlap Ön által történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és annak lerövidítésére ott kerül sor.

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az Ön által történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A böngészője által a Google Analytics-szel összefüggésben továbbított IP címet a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jelen honlap a Google Analyticset használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Használt cookie-k: B típus.

További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elemezze a honlapja felhasználók általi használatát.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális tárolási ideje: 12 hónap.

Az adatok maximum tárolási ideje 26 hónap.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása

                   

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

Az összegyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső osztályoknak és más kapcsolódó vállalkozásoknak a Beiersdorf Csoporton belül, illetve külső szolgáltatóknak, szerződéses adatfeldolgozóknak (pl. platform, hoszting, támogatási és elemzési szolgáltatóknak) a szükséges céloknak megfelelően (elemzések készítése céljából). A platform/hoszting szolgáltatók harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) fognak hozzáférni a személyes adatokhoz. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

 

2.2.2. A Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features) Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok:

Amennyiben beleegyezik a Google Analytics Reklám Jellemzőinek a használatába, ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit használja az alapfunkciókon kívül. A Google Analytics Reklám Jellemzőinek ezen honlapon történő alkalmazása magában foglalja a Google Analytics Demographics és Interest Reporting funkciókat is.

Mi Első Fél cookie-kat (pl. Google Analytics cookie) és Google reklám cookie-kat és azonosítókat együttesen használunk annak érdekében, hogy a honlapunkat fejlesszük.

Ezen követéseket több módon is megakadályozhatja:

 1. a) a böngészőjének megfelelő beállításával;
 2. b) a Google ad settings-en kereszül (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu);
 3. c) a saját cookie beállításainak megtételével.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen esetben nem biztos, hogy a honlap minden funkcióját tudja használni.

Használt cookie-k fajtája: C típusú.

További információért lásd a Cookie-kcímű fejezetet.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 12 hónap.

Címzettek:

 - adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása
                 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Érintett nem tudja a honlapot a saját igényeihez igazítottan, személyre szabott módon használni.

2.3 Közösségi Beépülő Modulok

Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a „Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) beépülő moduljait is használjuk.

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest részére, amikor belép a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha Ön a megfelelő közösségi háló gombjára kattint. Ebben az esetben az internetböngészője kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) Ön beleegyezik abba, hogy a böngészője kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Önről gyűjtött adatokat, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt az Ön, mint felhasználó, számára.

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az általunk gyűjtött adatai közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az aktivált gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Ön ismerőseivel. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy Önt hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához.

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

 

a) Facebook Inc., (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.4 Közösségi Bejelentkezés

A regisztrációkor és az Ön ügyfélfiókjába történő belépéskor Önnek lehetősége van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Google+-on meglévő profiljával igazolni magát, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálja a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően Önnek kifejezetten bele kell egyeznie az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

A megfelelő szimbólumra kattintva egy új felugró ablak (úgynevezett alkalmazás) nyílik meg, amelyben be kell jelentkeznie a közösségi hálóhoz tartozó belépési adataival. Miután sikeresen bejelentkezett, a közösségi háló tájékoztatja, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyezett ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk: (i) az Ön neve és (ii) az e-mail címe.

Az Ön adatait csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulását követően tároljuk és használjuk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókja és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókja között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címét továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatója részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatója általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért kérjük, olvassa el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

Facebook Connect

Ha egy úgynevezett „Facebook Connect Gomb” van elhelyezve a jelen honlapon, a honlapunkra be tud jelentkezni a Facebook felhasználói adataival. Emellett a Faceebok Connect automatikusan a Facebook profiljába tudja foglalni az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeire vonatkozó információkat. Ebben a tekintetben, amikor aktiválja a gombot, lehetőséget kap, hogy kifejezetten hozzájáruljon az Ön Facebook felhasználói adataihoz való hozzáféréshez, valamint az információknak és tevékenységeknek az Ön Facebook profiljában történő közzétételéhez. További adatok felhasználására (pl. az e-mail címén keresztül történő kapcsolatfelvételre) csak előzetes, kifejezett hozzájárulással kerül sor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook a Facebook  Connecten keresztül kap információt az alkalmazásról vagy a honlapról, ideértve azt is, hogy Ön éppen mit csinál. A kapcsolódási eljárás egyéniesítése érdekében a Facebook néhány esetben korlátozott mennyiségű információt kaphat az alkalmazás vagy honlap engedélyezését megelőzően. A Facebook adatvédelmi szabályzatában megtalálható az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok Facebook általi további kezelése és felhasználása, valamint ott kerültek rögzítésre az Ön ezen tárgykörbe tartozó jogai, továbbá az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségek:

Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Adatkezelő:

A Közösségi Bejelentkezés feature-rel kapcsolatosan az adatkezelő a Beiersdorf AG (Unnastr. 48, 20253 Hamburg, NémetországAdatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  Dataprotection[at]Beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címén az "Adatvédelmi Tisztviselő részére" címezve.

 

2.5 YouTube-Videók

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Önről, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy Ön belépett a honlapunk megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. fejezetében meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be van jelentkezve vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal.

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:

https://policies.google.com/privacy.

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.6 Online Reklámozás

2.6.1 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)

Az adatkezelés célja:

2.6.1.1 Google Adwords konverzió

A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Önnek, amelyek érdeklik Önt, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat az Ön számára, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Googleaden keresztül lép be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az Ön eszközén. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Ön Internetböngészőjét. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközén tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes AdWords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfeleinek honlapjain keresztül.

Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatjuk Önt: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy Ön az Internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókjával. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Google-ön vagy nem jelentkezett be.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Googleads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google sütiket tárol el azon látogatók böngészőjében, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt a cookie-t arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsék, és egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön.

Használt cookie-k:

C típus. További információkért lásd a Cookie-kcímű fejezetet.

Címzettek:

A Google általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, amely további információval szolgál a jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Vagylagosan további információt talál a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is a http://www.networkadvertising.org címen.

Az adatkezelés időtartama:

Az ezen követési eljárásban való részvételt különböző módokon akadályozhatja meg:

 1. a böngészőszoftvere megfelelő beállításával (különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fog harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni);
 2. a konverziókövető cookie-k kikapcsolásával, a böngészőjének olyan beállításával, hogy a cookie-k a googleadservices.com, https://adssettings.google.hu/authenticated domain által blokkolva legyenek, azzal, hogy ez a beállítás törlődik, amikor Ön törli a cookie-jait;
 3. a http://www.aboutads.info/choices llinken keresztül azon szolgáltatók érdeklődés alapú reklámjainak a kikapcsolásával, amelyek „A reklámokról” elnevezésű önszabályozó kampány résztvevői. Azáltal hogy Ön törli a cookie-jait, ez a beállítás törlődik.
 4. a böngészőiben a Firefox, az Internet Explorer vagy a GoogleChrome végleges kikapcsolásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken,
 5. az Ön cookie preferenciáinak megfelelő beállításával (kattintson ide). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudja ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni. 

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: 180 nap.

Az adatkezelés jogalapja:

JGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

 

2.6.2 Adform

Az adatkezelés célja:

Jelen honlap az Adform A/S Denmark által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampány teljesítményjelentéseinek a javításához, vagy annak megakadályozásához, hogy a felhasználó ugyanazt a hirdetést egynél többször lássa. Az Adformcookie-azonosítót használ annak követésére, hogy mely hirdetések mely böngészőben jelennek meg, valamint annak megakadályozására, hogy a hirdetések ne jelenjenek meg egynél többször. Ezenkívül az Adform cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekkel kapcsolatos konverziók gyűjtésére. Ez az eset áll fenn például akkor, amikor egy felhasználó egy Adform hirdetést lát, később pedig a hirdető honlapját ugyanazzal a böngészővel látogatja meg és ott vásárol valamit. Az Adform szerint a cookie-k semmilyen személyes információt, például e-mail címet, nevet vagy címet nem tartalmaznak.

A honlapunk meglátogatásával a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot hoz létre az Adform szerverrel. Nincs befolyásunk az Adform által az eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért a legjobb tudomásunk szerint tájékoztatjuk Önt: Az Adform integrálásával az Adform megkapja azt az információt, amelyet Ön az internetes jelenlétünk megfelelő részeként megnevezett, vagy amelyre a hirdetésünkön keresztül rákattintott.

Ezenkívül az Adform cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, végrehajt-e bizonyos műveleteket a honlapunkon/honlapjainkon, miután megnézte az Adformon vagy más platformokon megjelenő grafikus- vagy videohirdetéseinket az Adform vagy egy hirdetésre történő kattintás (konverziókövetés) segítségével. Az Adform annak érdekében használja ezt a cookie-t, hogy megértse a tartalmat, amellyel Ön a honlapunkon kapcsolatba lépett, hogy később célzott hirdetést küldhessen Önnek.

Az ezen követési eljárásban való részvételét különböző módokon akadályozhatja meg: a) a böngészőszoftvere megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fog harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; b) az Adform cookie-knak a böngészőjén keresztül, a https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ címen történő deaktiválásával; c) a cookie preferenciáinak megfelelő beállításával (kattintson ide). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudja ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni.

Az Adformról további információk érhetők el a https://site.adform.com/ címen, az Adform A/S Denmarknál biztosított adatvédelemről pedig a https://site.adform.com/privacy-center/overview címen.

Használt cookie-k: C típus.

További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon beállított cookie-k maximális élettartama: az utolsó interakciótól számított 180 napig.

Az adatok maximális tárolási ideje 13 hónap.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

2.6.3 (Honlap) Facebook Custom Audiences / Konverzió (“Facebook Pixel”)

Az adatkezelés célja:

A jelen honlap a Facebook szociális háló ”Facebook Pixel”-jét és a Conversion API-t használja következő célokérdekében:

 • Facebook (weboldal) Custom Audiences
  A Facebook Pixelt és a Conversion API-t remarketing célokra használjuk annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelentessünk meg a weboldal felhasználói számára („FacebookHirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Ily módon azt az érdeket követjük, hogy az Ön számára érdekes hirdetéseket jelentessünk meg azért, hogy a weboldalunkat, illetve az ajánlatainkat érdekesebbé tegyük az Ön számára.
 • Facebook konverzió
  A Facebook Pixelt és a Conversion API-t arra a célra is használjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a mi FacebookHirdetéseink egyeznek a felahsználók lehetséges érdeklődésével és nem zavaróak. A Facebook Pixel segítségével követni tudjuk a FacebookHirdetések hatékonyságát statisztikai és marketing kutatási célokra úgy, hogy látjuk, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebookhirdetésre (ún. „konverzió”).

Az alkalmazott marketing eszközöknek (Facebook Pixel és a Conversion API) köszönhetően az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárult.A Facebook Pixel és a Conversion API-t ilyen integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalát felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. 

Az ilyen adatok Facebook általi adatkezelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója keretében történik. A Facebook Pixelre vonatkozó különleges információt és részleteket, illetve a Facebook Pixel funkcionalitásait is megtalálhatja a Facebook súgó központjában.

Használt cookie-k: C típus.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Címzettek:

Közös Adatkezelők:

Ebben a folyamatban közösen vagyunk felelősek az adatok összegyűjtéséért és továbbításáért a FacebookIrelandLtd-vel (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; „Facebook”). Ez a következő célokra vonatkozik:

 • Az egyéniesített vagy hozzáillő hirdetések megalkotása és optimalizálása
 • Kereskedelmi és tranzakcióhoz kapcsolódó üzenetek kézbesítése (pl. Messenger útján)

Így a következő folyamatokra nem vonatkozik a közös adatkezelés:

 • Az adatok összegyűjtését és továbbítását követő folyamatok kizárólag a Facebook felelőssége alá tartoznak.
 • A jelentések és elemzések összesített és anonimizált formában történő készítését Adatkezelőként végezzük, így ez a mi kizárólagos felelősségünk.

A közös adatkezelésre megfelelő megállapodást kötöttünk a Facebookkal, amit itt lehet elérni: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez a megállapodás meghatározza a közös adatkezelésre tekintettel a GDPR szerint teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos megfelelő felelősségi köröket.

A Facebook adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei itt találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy.

Megállapodást kötöttünk a Facebookkal, hogy a Facebookot kapcsolattartási pontként lehet használni az érintetti jogok gyakorlása céljaira (ld. 1.3. pontot). Ennek a sérelme nélkül az Érintettek jogaira vonatkozó joghatóság nincs korlátozva.  

Itt található további információ arra, hogy a Facebook hogyan kezeli a személyes adatokat, ideértve a jogalapot is, illetve további információ az érintettek jogairól: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi az adatokat a közös jogkezelés keretében a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) továbbítjuk.

Az adatbiztonsági feltételekre vonatkozó információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, az általános adatvédelmi kikötéseken alapuló adatkezelésre vonatkozó információ pedig itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

További címzettek:  

Az összegyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső osztályoknak és más kapcsolódó vállalkozásoknak a Beiersdorf Csoporton belül, illetv külső szolgáltatóknak, szerződéses adatfeldolgozóknak (pl. platform, hoszting, támogatási és elemzési szolgáltatóknak) a szükséges céloknak megfelelően (hirdetés feltüntetésének végrehajtása és elemzések készítése céljából). A platform/hoszting szolgáltatók harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) fognak hozzáférni a személyes adatokhoz. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg az ilyen szolgáltatókkal. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

2.7 Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)

Információ/cél:

Jelen honlap a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A Google Tag Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem tárol személyes adatokat. A Google Tag Manager egyéb olyan címkéket von maga után, amelyek cserébe szükség esetén adatokat gyűjtenek. A Google Tag Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Managerrel hozták létre.

Címzettek:

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek)

2.8 Captcha  

Jelen honlap meghatározott esetekben ún. „Google reCAPTCHA v2” funkciót használ a szöveges felületekkel kapcsolatban az automata rendszerek vagy robotok általi használat megakadályozása érdekében. Ezen funkció elősegíti a honlapunk biztonságát, valamint az ún. SPAM üzenetek kiszűrését. A honlap biztonságának elősegítése és az ún. SPAM üzenetek kiszűrése jogos érdekünket képezi, valamint eleget teszünk vele a ránk irányadó jogi kötelezettségnek.  

Ezen funkció által hardverre és szoftverre vonatkozó adatokat gyűjtünk, így például a használt eszközre, alkalmazásra vonatkozó adatokat és az adatépségi vizsgálatok (integrity checks) eredményeit. Ezen adatokat továbbítjuk a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) felé. A Google személyre szabott hirdetések céljából ezen adatokat nem használja fel. 

Bővebb információt az adatkezeléséről a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További tájékoztatás itt érthető el: https://developers.google.com/recaptcha.  

https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Használt cookie-k: A típus.

További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet

Címzettek:

Harmadik fél információi: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Harmadik országba való továbbítás lehetséges. Megfelelő biztonsági intézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk. A témáról több információt itt talál: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.Törlés:Cookie élettartama: 24 hónapig (csak azon cookie-k esetében, amelyet a honlap telepít)

Jogalap:

-       GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése);

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő fent említett jogos érdeke).

3. További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

A honlapunk tisztán információs célú használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha szerződött szolgáltatókat veszünk igénybe a kínálatunk szerinti egyes funkciók ellátására, vagy ha az Ön adatait reklámozási célra szeretnénk használni, részletesen tájékoztatni fogjuk Önt az alábbi eljárásokról.

A külső szolgáltatók kiválasztása és megbízása során a megfelelő gondossággal jártunk el, az utasításainknak megfelelően kötelesek eljárni és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

Ha a szolgáltatóink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található, ezen körülmény következményeiről Önt a szolgáltatás alábbi leírásában tájékoztatjuk.

3.1 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, pl. e-mail-en vagy a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az Ön által megadott adatokat a kérdései megválaszolása, továbbá belső ellenőrzések végrehajtása érdekében tároljuk.

Amennyiben telefonon lép velünk kapcsolatba megkérdezésük, hogy rögzíthetjük-e a telefonbeszélgetést minőségbiztosítási és képzési célból. Amennyiben hozzájárul a felvétel készítéséhez akkor a hívás során rendelkezésünkre bocsátott adatokat (beszélgetés során elhangzottak, esetlegesen érzékeny (egészségügyi) adatok, telefonszám, hang és más személyes adat) kezeljük.

A kapcsolatfelvétel során felmerülő adatok kezelése során jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében, vagy későbbi esetleges jogvitákra tekintettel kezeljük.

A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adatait abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adatait.

Amennyiben Ön üzleti vásárló vagy partner, szükséges lehet az Ön személyes adatainak továbbítása a jövendőbeli vásárlók irányába egy céges tranzakció részeként. A megfelelő gondosság során általában anonimizált adatokat kezelünk. Ugyanakkor különleges egyedi esetekben szükséges lehet személyes adatokat kezelni. A jogos érdekünk a céges tranzakció végrehajtásában rejlik.

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a)  pontja (hozzájárulás a telefonbeszélgetés rögzítéséhez, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett között esetlegesen létrejövő szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megadott személyes adatokat belső ellenőrzések végrehajtása érdekében kezelje.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Az Ön által megadott személyes adatok.

Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételre a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használja, ezek az alábbiak: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési időpont.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokat töröljük, miután a tárolásukra a továbbiakban már nincs szükség, tehát például a vonatkozó kérdés megválaszolásra került.

A belső fogyasztó kezelési eszközünkön keresztül beérkező fogyasztói megkeresések esetén a személyes adatokat két év után töröljük. Hosszabb ideig őrizzük meg az adatokat, ha jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségek állnak fenn (ekkor az adatkezelés időtartama a jogszabály által megkövetelt időtartam) vagy a személyes adatok megőrzése jogi igény érvényesítése során szükséges (ekkor a vonatkozó elévülési időt kell figyelembe venni).

Az adatkezelés ellen Ön az 1.3.4. pontban foglaltak szerint tiltakozhat.

Címzettek:

- adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Consultix GmbH DE-28195 Bremen, Wachstr. 17-24. Honlap működtetése
Etnetera Motion s.r.o. CZ-170 00 Praha, Jankovcova 49. Honlap karbantartása
 

- más címzettek: az Adatkezelő marketingtevékenységgel foglalkozó munkatársai.

- más adattovábbítás:

A kívánt célokkal (kapcsolatok és ügyfélszolgálat kialakítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a BeiersdorfAG és leányvállalatai részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely-szolgáltatóknak). A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

A címzettek pontos listája az Adatkezelőtől igényelhető.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

4. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás, az Ön személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonása

Ha a személyes adatainak kezelése az Öntől kapott hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], Ön ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, a további adatkezelés jogszerűségét azonban vizsgálnunk kell. Amennyiben más jogalappal nem rendelkezünk a további adatkezelésre, személyes adatait töröljük. 

Ha a személyes adatainak kezelése érdekmérlegelésen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], Önnek lehetősége van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn különösen akkor, amikor az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges. Ezen körülményre az adott szolgáltatás leírásában hivatkozunk. Kérjük, hogy a tiltakozásában ismertesse azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adatait, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk a tiltakozással érintett helyzetet, és (i) vagy felhagyunk a vonatkozó adatkezeléssel, (ii) vagy megfelelően módosítjuk az adatkezelést, (iii) vagy felhívjuk a figyelmét azon kényszerítő erejű jogos okokra, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak – ebben az esetben az adatkezelés az Ön tiltakozása ellenére folytatható.  

Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatainak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését. Kifogását az 1.2. pontban jelzett elérhetőségeiken keresztül terjesztheti elő.