Adatvédelmi Keretszabályzat

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

A NIVEA számára nem csak a bőrének ápolása és védelme fontos. A személyes adatai védelmének szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért tiszteletben tartjuk a magánéletét és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudna bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataira, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy eldöntse, milyen célokra használhatjuk az adatait. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a lehető legjobb biztonságot, az adatokat mindig titkosított formában továbbítják részünkre. Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy használjuk az adatait, kérjük, tájékoztasson minket informálisan, például e-mailen keresztül.

Tartalomjegyzék

1.    Általános Információk
1.1.     Személyes adatok kezelése
1.2.     Adatkezelő
1.3.     Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
1.4.     Közlés a Hatósággal
2.    Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor
2.1.      Cookie-k
2.1.1   Feltétlenül szükséges cookie-k (A típus)
2.1.2   Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
2.1.3   Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)
2.1.4   A cookie-k kezelése és törlése
2.2.      Webelemzések
2.2.1 Google Analytics
2.3.      Közösségi Beépülő Modulok
2.4.      Közösségi Bejelentkezés
2.5.      YouTube-Videók
2.6.      Online Reklámozás
2.6.1   Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)
2.6.1.1   Google Ads konverzió
2.6.1.2   Google Ads Remarketing
2.6.2   Google Remarketing
2.6.3   Adform
2.6.4   (Honlap) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
2.7.     Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)
3.    További szolgáltatások (online és offline)
3.1.      Kapcsolatfelvétel
3.2.      Hírlevél
3.3.      Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)
3.4.      Bejelentkezési Profil
3.5.      Értékelések és Vélemények
4.    Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás, az Ön személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonása

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy információt nyújtson Önnek a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatkezelési tájékoztató minden  honlapra és szolgáltatásra vonatkozik amely a jelen adatkezelési tájékoztatóra utal.

1.1.  Személyes adatok kezelése

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, cím, e-mail cím stb.

1.2. Adatkezelő

A GDPR 4. cikk (7) bekezdése értelmében a személyes adatok kezeléséért felelős:

Beiersdorf Kft (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac] nivea.hu , telefonszám: +36-1-457-3900)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dataprotection[kukac]beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címe alatt az “adatvédelmi tisztviselő” figyelmébe. (Impresszum).

1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 •    arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 •    az adatkezelés céljairól,
 •    azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
 •    az adatkezelés időtartamáról,
 •    a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.  

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]  

Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].  

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az info@nivea.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.  

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].  

Az Érintett reklám részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az info(kukac)nivea.hu e-mail címre történő levél küldéssel lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 •  ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 •  ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 •  Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].  

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).  

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.  

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: www.naih.hu. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértett a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

1.4. Közlés a Hatósággal
Jogszabályi kötelezettség esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Önről, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy végrehajtó szervek részére átadni.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

Amikor csak tájékozódási céllal látogatja meg és használja a honlapunkat, például nem regisztrál vagy nem nyújt más módon információt a részünkre, csak a böngészője által a szerverünknek továbbított személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük a honlapunkat Önnek és hogy garantáljuk a stabilitást és a biztonságot.

A kívánt célokkal (a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése) összhangban a begyűjtött adatokat továbbítjuk a megfelelő belső adatkezelési osztályokra és a Beiersdorf Csoporton belüli egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (például tárhely, tartalomkezelő rendszer).

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

2.1. Cookie-k
A fent említett adatok mellett az Ön számítógépe cookie-kat tárol akkor, amikor meglátogatja és használja a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor Ön a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”).  

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy Ön korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot az Ön preferenciáival összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközén. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges az Ön részére felkínált és az Ön által elért szolgáltatás használatához.

Ez a honlap a cookie-k alábbi típusait használja, amely cookie-k terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k (A típus)
 • Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
 • Hozzájáruláson alapuló cookie-k (például marketing) (C típus)

Jelen adatvédelmi szabályzatban további információkat talál a honlapjainkon használt eszközök leírásában rögzített és használt cookie-k típusairól.

2.1.1. Feltétlenül szükséges cookie-k (A típus)
A feltétlenül szükséges cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapjaink nem használhatók rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapunkra.

A feltétlenül szükséges cookie-k például arra szolgálnak, hogy Ön, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlapunk különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor. A feltétlenül szükséges cookie-k használata a honlapunkon a beleegyezése nélkül lehetséges.

A feltétlenül szükséges cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ön ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében (lásd alább). Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

2.1.2. Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlapunk már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását.

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapjainkat, annak érdekében, hogy a honlapok vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsuk. Ezen cookie-k segítenek például meghatározni, hogy a honlapunk aloldalai látogatottak-e, illetve hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. Rögítjük különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapunkon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el hozzánk, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belépnek, valamint a honlapunkra belépő mobil eszközök arányát. Rögzítjük továbbá a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy megértsük, hogy a honlapunk mely területei érdeklik különösen a felhasználókat. Ennek eredményeként a felhasználóink igényeinek megfelelően tudjuk alakítani a honlapunk tartalmát és optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

A cookie beállításokat bármikor módosíthatja itt (activate or deactivate).

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

2.1.3. Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)
Azon cookie-kat, amelyek nem feltétlenül szükségesek (A típus) és nem funkció vagy teljesítmény cookie-k (B típus), így például a marketing cookie-kat, csak a kifejezett hozzájárulásával használjuk.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlapunk látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a cookie-k általjutottunk hozzá, felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját honlapjainkon bizonyos termékeink egyes reklámjait megjelenítsük. Hisszük, hogy ez Önnek, mint felhasználónak is előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekli Önt a böngészési szokásai alapján, így kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé érdekelheti Önt.

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai) és a felhasználó által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy a felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

Az online reklámozáshoz használt cookie-k letiltása

Sok cég online reklámozásra használt cookie-jait kezelheti olyan, önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott eszközök révén, amelyek biztosítják a fogyasztók választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

A hozzájáruláson alapuló cookie-k (C típus) használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézvebármikor visszavonhatja a cookiebeállításainak megfelelő módosításával.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

2.1.4. A cookie-k kezelése és törlése
A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy Ön egyetért-e a cookie-k bekapcsolásával. Ön bármikor törölheti is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngészője súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat ennek működéséről.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

2.2. Webelemzések
2.2.1. Google Analytics
Jelen honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk Ön által történő használatának elemzését. A cookie által a jelen honlap Ön által történő használatáról létrehozott információt általában egy, az USA-ban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics-et azért terjesztették ki a jelen honlapra, hogy használják a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek anonimizált nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP anonimizálás miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és annak lerövidítésére ott kerül sor. A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az Ön által történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezt az információt harmadik feleknek is továbbíthatja, amennyiben ezt jogszabályok előírják, vagy ha ezen harmadik felek a Google nevében végzik ezen adatok feldolgozását. A böngészője által a Google Analytics-szel összefüggésben továbbított IP címet nem egyesítik egyéb Google adatokkal.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Jelen honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Használt cookie-k: B típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

A használt cookie-k maximális tárolási ideje: 12 hónap (csak azon cookie-k tekintetében amelyeket a honlap állít be)

Az adatok maximum tárolási ideje 26 hónap.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Google Analytics Reklám Jellemzői (Google Analytics Advertising Features)

Amennyiben beleegyezik a Google Analytics Reklám Jellemzőinek a használatába, ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit használja az alap funkciókon kívül. A Google Analytics Reklám Jellemzőinek ezen honlapon történő alkalmazása magába foglalja a Google Analytics Demographics és Interest Reporting funkciókat is.

Mi Első Fél cookie-kat használunk (pl. Google Analytics cookie) és Harmadik fél cookie-k (DoubleClick cookie) használunk együttesen hogy anonim összesített módon kiértékeljük a honlapunk demográfiáját és karakterisztikáját valmaint érdeklődését. Ezen információt a honlapunk fejlesztéséhez használjuk fel.

Ezen követéseket több módon is megakadályozhatja: a) a böngészőjének megfelelő beállításával; a Google ad settings-en kereszül https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) a saját cookie beállításainak megtételével. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen esetben nem biztos, hogy a honlap minden funkcióját tudja használni.

Tárolás idő maximum 26 hónap

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.    

A Matomo program (korábbi Piwik) egy nyílt forráskódú projekt. A harmadik fél szolgáltató adatvédelmével kapcsolatosan több infomrációt kaphat a http://piwik.org/privacy/policy.

Használt Cookie-k: B Típusú cookie-k lásd Cookie rész Section [Link to section 2.1].

A Cookiek élettartama: XY hónap

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

2.3. Közösségi Beépülő Modulok
Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a „Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) beépülő moduljait is használjuk.

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest részére, amikor belép a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha Ön a megfelelő közösségi háló gombjára kattint. Ebben az esetben az internetböngészője kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) Ön beleegyezik abba, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Önről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt az Ön, mint felhasználó számára.

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az általunk gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az aktivált gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Ön ismerőseivel. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy Önt hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához.

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is.

a)   Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)   Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA); https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)   Twitter, Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA); https://twitter.com/privacy. A Twitter alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4. Közösségi Bejelentkezés
A regisztrációhoz és az Ön ügyfél fiókjába történő belépéshez Önnek lehetősége van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon, Twitteren vagy Google+-on meglévő profiljával igazolni magát, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálja a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően Önnek kifejezetten bele kell egyeznie az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába:

A megfelelő szimbólumra kattintva egy új felugró ablak (úgynevezett alkalmazás) nyílik meg, amelyben be kell jelentkeznie a közösségi hálóhoz tartozó belépési adataival. Miután sikeresen bejelentkezett, a közösségi háló tájékoztatja, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyezett ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk: (i) az Ön neve és (ii) az e-mail címe.

Az Ön adatait csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulását követően tároljuk és használjuk a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókja és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókja között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címét továbbítják a megfelelő közösségi háló szolgáltatója részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatója általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért kérjük, olvassa el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak,  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. A Twitter alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect
Ha egy úgynevezett „Facebook Connect Gomb” van elhelyezve a jelen honlapon, a honlapunkra be tud jelentkezni a Facebook felhasználói adataival. Emellett a Faceebok Connect automatikusan a Facebook profiljába tudja foglalni az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeire vonatkozó információkat. Ebben a tekintetben, amikor aktiválja a gombot, lehetőséget kap, hogy kifejezetten hozzájáruljon az Ön Facebook felhasználói adataihoz való hozzáféréshez, valamint az információknak és tevékenységeknek az Ön Facebook profiljában történő közzétételéhez. További adatok felhasználására (pl. az e-mail címén keresztül történő kapcsolatfelvételre) csak előzetes kifejezett hozzájárulással kerül sor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook a Facebook Connect-en keresztül kap információt az alkalmazásról vagy a honlapról, ideértve azt is, hogy Ön éppen mit csinál. A kapcsolódási eljárás egyéniesítése érdekében a Facebook néhány esetben korlátozott mennyiségű információt kaphat az alkalmazás vagy honlap engedélyezését megelőzően. A Facebook adatvédelmi szabályzatában megtalálható az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok Facebook általi további kezelése és felhasználása, valamint ott kerültek rögítésre az Ön ezen tárgykörbe tartozó jogai, továbbá az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségek:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5. YouTube-Videók
Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyeket a http://www.YouTube.com-on tárolnak és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezeket mind integrálták a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Önről, mint felhasználóról nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy Ön belépett a honlapunk megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat 2. fejezetében meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be van jelentkezve vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal.

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6. Online Reklámozás

2.6.1. Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)
2.6.1.1 Google Adwords konverzió

A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Önnek, amelyek érdeklik Önt, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat az Ön számára, és hogy sikerüljün a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google ad-en keresztül lép be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az Ön eszközén. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Ön Internetböngészőjét. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközén tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes Adwords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az Adwords ügyfeleinek honlapjain keresztül. Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt és ezért tudomásunk szerint tájékozatjuk Önt: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy Ön az Internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókjával. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Google-ön vagy nem jelentkezett be.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetövé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk amelyek a Google reklám házaton belüli más honlapon alapján az érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Google ads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük ol. milyen ajánlat tetszett a látógatónak annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki ha más honlapokat látogat.

Ennek érdekében a Google  azon látógatók böngészőjében egy számot tárol el akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt a számot úgy ismerik mint "cookie" és arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsék. A számot arra használják, hogy egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön és nem a konkrét személyt, személyes adatot nem tárol.

Az ezen követési eljárásban való részvételt különböző módokon akadályozhatja meg: a) a böngészőszoftvere megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fog harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; b) a konverziókövető cookie-k kikapcsolásával, a böngészőjének olyan beállításával, hogy a cookie-k a www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads domain által blokkolva legyenek, azal, hogy ez a beállítás törlődik, amikor Ön törli a cookie-jait; c) a http://www.aboutads.info/choices linken keresztül azon szolgáltatók érdeklődés alapú reklámjainak a kikapcsolásával, amelyek „A reklámokról” elnevezésű önszabályozó kampány résztvevői, azzal, hogy ez a beállítás törlődik, amikor Ön törli a cookie-jait; d) a böngészőiben a Firefox, az Internet Explorer vagy a Google Chrome végleges kikapcsolásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken, e) az Ön cookie preferenciáinak megfelelő beállításával (kattintson ide). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudja ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni.

A Google általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, amely további információval szolgál a jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; a Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vagylagosan további információt talál a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is a http://www.networkadvertising.org címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet .

A cookie-k maximális tárolási ideje: 1 hónap (csak azon cookiek esetében amelyeket ez a honlap állít be)

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) fejezet a) pont.6.1.

2.6.2. Google Remarketing
A Google Remarketing alkalmazást hasznájuk továbbá annak érdekében, hogy újra felvegyük Önnel a kapcsolatot XY időn belül. Ezen alkalmazással a honlapunk meglátogatása után a hirdetéseink megjelenhetnek, amikor Ön tovább böngész az interneten. Ez az Ön böngészőjében tárolt cookie-k útján történik, amelyeket a Google arra használ, hogy rögzítse és értékelje az Ön különböző honlapok meglátogatása során tanúsított felhasználói magatartását. A Google így tudja meghatározni az Ön korábbi látogatásait a honlapunkon. A Google saját nyilatkozatai szerint a Google nem egyesíti az újraértékesítéssel összefüggésben gyűjtött adatokat az Ön Google által esetlegesen tárolt személyes adataival. A Google szerint különösen az álnevesítést használják az újraértékesítésre.

Használt cookies: C típus. További információkért lásd a  Cookie-k című fejezetet.

A cookie-k maximális tárolási ideje: 18 hónap

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) fejezet a) pont.

2.6.3. Adform

Jelen honlap az Adform Germany GmbH által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampány teljesítményjelentéseinek a javításához, vagy annak megakadályozásához, hogy a felhasználó ugyanazt a hirdetést egynél többször lássa. Az Adform cookie-azonosítót használ annak követésére, hogy mely hirdetések mely böngészőben jelennek meg, valamint annak megakadályozására, hogy a hirdetések ne jelenjenek meg egynél többször. Ezenkívül az Adform cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekkel kapcsolatos konverziók gyűjtésére. Ez az eset áll fenn például akkor, amikor egy felhasználó egy Adform hirdetést lát, később pedig a hirdető honlapját ugyanazzal a böngészővel látogatja meg és ott vásárol valamit. Az Adform szerint a cookie-k semmilyen személyes információt, például e-mail címet, nevet vagy címet nem tartalmaznak.

A honlapunk meglátogatásával a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot hoz létre az Adform szerverrel. Nincs befolyásunk az Adform által az eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért a legjobb tudomásunk szerint tájékoztatjuk Önt: Az Adform integrálásával az Adform megkapja azt az információt, amelyet Ön az internetes jelenlétünk megfelelő részeként megnevezett, vagy amelyre a hirdetésünkön keresztül rákattintott.

Ezenkívül az Adform cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, végrehajt-e bizonyos műveleteket a honlapunkon/honlapjainkon, miután megnézte az Adformon vagy más platformokon megjelenő grafikus- vagy videohirdetéseinket az Adform vagy egy hirdetésre történő kattintás (konverziókövetés) segítségével. Az Adform annak érdekében használja ezt a cookie-t, hogy megértse a tartalmat, amellyel Ön a honlapunkon kapcsolatba lépett, hogy később célzott hirdetést küldhessen Önnek.  

Az ezen követési eljárásban való részvételét különböző módokon akadályozhatja meg: a) a böngészőszoftvere megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fog harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; b) az Adform cookie-knak a böngészőjén keresztül, a https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ címen történő deaktiválásával; c) a cookie preferenciáinak megfelelő beállításával (kattintson ide). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudja ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni.

Az Adform-ról további információk érhetők el a https://site.adform.com/ címen, az Adform Germany GmbH-nál biztosított adatvédelemről pedig a https://site.adform.com/privacy-center/overview címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont..6.

2.6.3. (Honlap) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
A jelen honlap a Facebook Inc. („Facebook”) „Custom Audiences” újraértékesítési funkcióját is használja. Ez lehetővé teszi a honlap felhasználói számára, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket lássanak („Facebook hirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt.

Az ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Facebook ezen eszköz használatán keresztül gyűjt és ezért tudomásunk szerint tájékozatjuk Önt: A Facebook Custom Audiences integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő részét felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Facebook-on vagy nem jelentkezett be.

A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# címen.

Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet.

A cookie-k maximális tárolási ideje: XY

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

2.8. Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)
Jelen honlap a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A Google Tool Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tool Manager egyéb olyan címkéket von maga után, amelyek cserébe szükség esetén adatokat gyűjtenek. A Google Tool Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Manager-relhozták létre.

3. További szolgáltatások (online és offline)

A honlapunk tisztán információs célú használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha szerződött szolgáltatókat veszünk igénybe a kínálatunk szerinti egyes funkciók ellátására, vagy ha az Ön adatait reklámozási célra szeretnénk használni, részletesen tájékoztatni fogjuk Önt az alábbi eljárásokról.

A külső szolgáltatók kiválasztása és megbízása során a megfelelő gondossággal jártunk el, az utasításainknak megfelelően kötelesek eljárni és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

Ha a szolgáltatóink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található, ezen körülmény következményeiről Önt a szolgáltatás alábbi leírásában tájékoztatjuk.

3.1. Kapcsolatfelvétel
Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, pl. e-mail-en vagy a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az Ön által megadott adatokat (az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, születési időpontját) a kérdései megválaszolása érdekében tároljuk. Az ezzel összefüggésben keletkező adatokat töröljük, miután a tárolásukra a továbbiakban már nincs szükség (általában egy év elteltével) vagy korlátozzuk az adatkezelést, ha jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségek állnak fenn vagy elévülési időt kell figyelembe venni.

A kapcsolatfelvétel során felmerülő adatok kezelése során jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően, belső ellenőrzések végrehajtása érdekében vagy a vonatkozó kapcsolatfelvételi kérelemnek megfelelően kezeljük. A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adatait abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf Csoporton belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adatait. Ezen adatkezelés ellen a 4. pont előírásai szerint tiltakozhat. A belső fogyasztó kezelési eszközünkön keresztül beérkező fogyasztói megkeresések esetén a személyes adatokat általában egy év után töröljük. Az adatokat kivételesen tovább megőrizzük, ha azokra jogi követelések bizonyítása, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.

A kívánt célokkal (kapcsolatok és ügyfélszolgálat kialakítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf Csoporton belüli egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhelyszolgáltatóknak). A platform/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

3.2. Hírlevél
A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással személyre szabott információkat fog kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a versenyekhez vagy terméktesztekhez hasonló promóciókban e-mail vagy a saját vagy harmadik fél csatornáján (pl. közösségi médián keresztül) megjelenő hirdetések útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

A hírlevélre történő regisztrációjával Ön a saját igényeire szabott („személyre szóló”) hírlevelet fog kapni. Az Ön számára releváns információk összeállítása érdekében értékeljük a honlapjainkon vagy a hírlevélben tanúsított vásárlási és kattintási szokásait.

Rendszerint havonta egyszer küldünk hírlevelet („rendszeresen”). Egyedi esetekben (pl. különleges akciók esetén) heti e-mail küldés is előfordulhat.

Újraértékesítési intézkedéseket is alkalmazunk, hogy a releváns online hirdetéseket mutassuk Önnek. További, különösen az érintett címzettekre vonatkozó információ a vonatkozó, „Online hirdetés” című fejezetben található.

Az adatokat az ügyfélkezelő platformunkra továbbítják, amely szolgáltatók a hírlevélben foglaltak támogatása és végrehajtása céljából szintén rendelkezhetnek hozzáféréssel.

Ezen összegyűjtött adatok 18 hónap után automatikusan törlésre kerülnek, ha többé nem válaszolnak a hírlevelekre, pl. nem nyitják meg őket (inaktivitás). Amennyiben nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat róla. Kattintson a valamennyi hírlevélben megtalálható linkre, ami után Önt végigvezetik a leiratkozási folyamaton, vagy küldje el részünkre e-mailen a visszavonásról szóló nyilatkozatát.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekedzés a) pont.

3.3. Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)

Amikor nyereményjátékban, felmérésben vagy hasonló kampányban vesz részt, az Ön által megadott személyes adatokat felhasználjuk a kampány lebonyolításához. A célokról további információt a kampány megfelelő feltételeiben talál.

A kívánt célokkal (kampány lebonyolítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf Csoporton belüli egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhelyszolgáltatóknak, szállítási szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak vagy adatkezelési szolgáltatóknak). A platform/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatait a kampány teljes lebonyolítása után töröljük (lásd a részvételi feltételeket), kivéve, ha ez törvényes adatmegőrzési kötelezettségbe vagy elévülési szabályokba ütközik.

A személyes adatainak a megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ön nem köteles személyes adatait megadni. Ha nem adja meg az adatait, nem vehet részt a kampányban.

További információt a kampány megfelelő feltételeiben talál.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

3.4. Bejelentkezési Profil

A regisztrációval lehetőséget nyújtunk Önnek, hogy értékeléseket írjon, létrehozzon egy kedvencek listát, hírlevelet kapjon, valamint a jövőben a szokásai alapján csak személyre szóló tartalmat szolgáltatunk Önnek; Ön hozzájárul ahhoz, hogy tároljuk, valamint piackutatási és hirdetési célokra használjuk az adatait. Ezt követően a termékeinkre vagy a szolgáltatásinkra vonatkozó, egyénre szabott reklámokat tudunk küldeni Önnek.

A kívánt célokkal (a reklámtevékenység végzése stb.) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf Csoporton belüli egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhelyszolgáltatóknak, fogyasztói adatbázis szolgáltatóknak, marketing ügynökségnek, értékelési szolgáltatást nyújtóknak). A platform/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatai törlésre kerülnek, amint kijelentkezett a programból, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Az adatai törlése érdekében kérjük, jelentkezzen be az ügyfélfiókjába és fejezze be a leiratkozási folyamatot, vagy küldje el részünkre e-mailen az adatkezelésre vonatkozó visszavonási nyilatkozatát. Személyes adatait 24 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont..4

3.5. Értékelések és Vélemények

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van termékek, eljárások értékelését és bírálatát vagy a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket benyújtani a használati feltételekkel összhangban. Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket.

Az Ön értékelését a felhasználónevével együtt tesszük közzé. Javasoljuk, hogy a teljes neve helyett használjon álnevet. Az értékeléseket nem vizsgálják felül a közzététel előtt. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a hozzászólásokat, ha azokat, mint jogelleneseket harmadik felek kifogásolják.

A kívánt célokkal (a honlapon történő közzététel) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk a megfelelő belső osztályokra és a Beiersdorf Csoporton belüli egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók).

A hozzászólások a belépési fióknak megfelelőn törlésre kerülnek.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.


4. Személyes Adatok Kezelése Elleni Tiltakozás, az Ön Személyes Adatok Kezeléséhez való Hozzájárulásának Visszavonása

Ha Ön hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az adatai kezeléséhez, a hozzájárulását. bármikor visszavonhatja. Az adatok részünkre történő átadását követően a visszavonás hatással van az Ön személyes adatai kezelésének az elfogadhatóságára.

Ha az érdekek mérlegelésére alapozzuk az Ön személyes adatainak a kezelését (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), lehetősége van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn, amikor az adatkezelés különösen az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges, amelyet a funkciók alábbi leírásában ismertetünk. Kérjük, hogy a tiltakozásában ismertesse azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adatait, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk azt, és vagy befejezzük vagy módosítjuk az adatkezelést, vagy felhívjuk a figyelmét a méltányolható nyomós indokainkra, amelyek alapján folytatjuk az adatkezelést.

Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatainak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését. Kifogását az alábbi címekre küldheti: [info_hu[kukac]beiersdorf.com].